I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na prowadzeniu Konta oraz zawieraniu umów sprzedaży produktów ze Sklepu.

§ 2

Treści prezentowane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 3

1. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie są wyrażone w złotych i zawierają podatek VAT. Podana cena nie zawiera kosztów przesyłki.

2. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji cen Produktów dostępnych w Sklepie, w szczególności poprzez wprowadzanie promocji.

§ 4

1. Zawieranie umów sprzedaży ze Sprzedawcą możliwe jest po założeniu Konta w Sklepie.

2. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 5

Sklep realizuje zamówienia na terenie państw Unii Europejskiej.

§ 6

1. Do skorzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Sklep wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, Klient korzystający ze Sklepu wyraża zgodę na ich zapis lub wykorzystywanie. Możliwe jest następnie ich skasowanie, poprzez odpowiednie opcje dostępne 

w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

II. Definicje.

§ 7

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.lashbotox.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Sprzedawca” – I. Bella Donna Salon Grażyna Kleba, II. Lashbotox.pl  ul. Morska 65A, 81-323 Gdynia, nr NIP: 589-174-80-84, Regon 220601663, Wpisana do Rejestru CEiDG  000886423/2015,

e-mail: sklep@lashbotox.pl,+ 48 512-647-983.

„Sklep” - serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.lashbotox.pl oraz jej podstronach,

„Klient” – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

„Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

„Produkt” – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. Założenie Konta w Sklepie.

§ 8

1. Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Konto zakładane jest na czas nieokreślony.

2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail Sprzedawcy. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku zakończenia przez Sprzedawcę działalności lub podania przez Klienta 

w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

§ 9

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna podać Sprzedawcy: imię, nazwisko, adres e-mail będący loginem, hasło do Konta oraz adres.

2. Klient poprzez założenie konta, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu.

3. Po założeniu Konta, Sprzedawca wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta w Sklepie.

4. Założenie Konta jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy o założenie Konta w Sklepie.

5. Klient zobowiązany jest przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 10

1. Zamówienia można składać poprzez Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.

§ 11

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami w Sklepie, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka zamówienia, akceptacji cen i warunków dostawy Produktów oraz akceptacji metody dostawy 

i płatności.

2. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrana metoda dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

3. Towary znajdujące się w koszyku przed akceptacją metody dostawy i płatności nie są jeszcze zamówione 

i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, 

a także rezygnacji z dokonania zakupów.

4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty.

5. Informacja o sposobach płatności, dostawy towarów, oraz ich kosztach są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

§ 12

Klient może zgłosić żądanie wystawienia na jego rzecz faktury VAT, dokumentującej zawarcie umowy sprzedaży stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 13

1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia w dniu roboczym, niezwłocznie po złożeniu oferty przez Klienta.

2. Wysyłka zamówionych produktów następuję w dniach roboczych, w ciągu 7 dni roboczych  od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wyjątkowych sytuacjach, wskazany termin wysyłki może ulec zmianie.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

§ 14

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymaną od niego kwotę nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu Produktu w nienaruszonym stanie.

4. Koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy obciążają Klienta.

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy).

Przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne.

"Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu."

W oparciu o prawo konsumenta nie przyjmujemy zwrotu: 

- maseczek chirurgicznych,

- masek antysmogowych,

- filtrów do masek,

- rękawiczek nitrylowych oraz winylowych.

VI. Reklamacje.

§ 15

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w Kodeksie cywilnym.

2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy. Zawiadomienie powinno zawierać wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Klienta i Zamówienia, w celu rozpatrzenia reklamacji.

3. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

VII. Polityka ochrony prywatności.

§ 16 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca

2. W przypadku pytań i opinii dotyczących Ochrony Danych Osobowych, prosimy o kontakt mailowy pod adres  sklep@lashbotox.pl

§ 17 Przetwarzanie Danych Osobowych

1. W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie

2. W celu ochrony przed pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione, Administrator wdrożył zabezpieczenia szyfrowania danych, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Klienta zależy od stosowania się przez niego Regulaminu Sklepu, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim.  Po stronie Klienta pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji i ich aktualizacja.

3. Zebrane dane zostaną przetwarzane celu wykonania postanowień Regulaminu Sklepu  (art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt f) RODO); w przypadku założenia Konta w Sklepie, to umowa umożliwiająca korzystanie z niego stanowi podstawę do przetwarzania danych Klienta niezbędnych do realizacji usług wskazanych w Regulaminie (np. danych podanych podczas procesu rejestracji - Sprzedawca bez możliwości przetwarzania tych danych  nie jest w stanie zapewnić Klientowi realizacji usług, bądź reklamacji) Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

4. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty zapewniające hosting Sklepu, przewoźnicy, operatorzy płatności oraz dostawcy narzędzi informatycznych służących obsłudze usługi newsletter.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych:

-  Weryfikacji, poprawienia a także usunięcia poprzez skierowanie stosownego żądania do Sprzedawcy

-  Ograniczenia ich przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych.

6. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma także prawo do sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych osobowych, w tym przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

7. Wszelkie chęci związane z realizacją swoich uprawnień w dziedzinie przetwarzania danych należy kierować pod adres mailowy sklep@lashbotox.pl lub pocztą listową.

8. Podczas zakładania Konta w Sklepie, Klient, na podstawie dodatkowej opcji może wyrazić zgodę do wysyłania na podany adres e-mail newslettera z informacjami marketingowymi np. akcje promocyjne, dostępność nowych towarów.

§ 18 Okres przetwarzania danych

1. Czas przetwarzania danych osobowych równa się czasowi realizacji usług Sklepu na rzecz klienta, a po jej zakończeniu odpowiada długości przedawnienia roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych będzie odbywało się przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub odwołania zgody na wysyłanie newslettera na adres email, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

§ 19 Pliki Cookies

1. Pliki Cookies czyli Ciasteczka, są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane i przechowywane są na urządzeniach za pośrednictwem, których Klient lub inna osoba fizyczna, korzysta ze stron internetowych Sklepu.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii w celach: statystycznych, dopasowywania i optymalizacji wyświetlanych treści do preferencji danego Klienta, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, czyli utrzymania sesji po zalogowaniu.

3. Za zgodę na wykorzystanie plików cookies odpowiedzialna jest odpowiednia konfiguracja przeglądarki, i może ona zostać w każdym momencie wycofana przez wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki i ponadto wyczyszczenie historii cookies.

§ 20 Adres elektroniczny IP

1. Sprzedawca rejestruje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych ze Sklepem

2. Adresy IP rejestrowane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów a także optymalizacyjnych, tak by treść Sklepu, była najlepiej dopasowana do potrzeb Kupującego.

VIII. Faktury i Paragony

§ 1 

Faktury i paragony:

1. W przypadku sklepu internetowego termin wystawienia dokumentu sprzedaży jest zależny od zaksięgowania wpłaty nabywcy na koncie sprzedającego. Jeżeli nastąpiła ona przed wysyłką towaru, to jako datę wystawienia dokumentu należy przyjąć dzień wpłynięcia sumy na konto sprzedawcy.

2. Jeśli jest nim faktura, przedsiębiorca może to zrobić najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca.

3. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawa od 01.01.2020r., odnośnie wystawiania FV  do paragonu, informujemy iż:

"Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego NIP. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury, a tym samym osoba prowadząca działalność straci możliwość rozliczenia zakupu w kosztach firmowych."

Jeżeli zatem Kupujący dokonujący zakupu na paragon, przy składaniu zamówienia, w polu "UWAGI" nie poda swojego nr NIP, to w przyszłości nie będzie mógł poprosić o wystawienie FV do tego paragonu.

4. Aby Sprzedający mógł dokonać wystawienia FV Kupujący podczas rejestracji lub zakupu koniecznie musi podać dane do wystawienia faktury wraz z numerem NIP nabywcy. 

5. Bez otrzymania przez Sprzedającego od Kupującego takiej informacji wystawienie Faktury Vat  do ORYGINAŁU paragonu bez numeru VAT  będzie niemożliwe.

6. Sprzedający nie przyjmuje skanów, ani zdjęć paragonów, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Ustawodawcę.

7. Dokumenty zakupu wysyłane są drogą mailową, na adres Kupującego wskazany podczas zamówienia.

Dane do przelewu:
I. Bella Donna Salon Grażyna Kleba II.Lashbotox.pl
81-323 Gdynia, ul. Morska 65A 
NIP 589-174-80-84 

Numer rachunku bankowego
24 1050 1764 1000 0092 1283 6523
ING Bank Śląski 

Produkt dodany do ulubionych

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.